جدیدترین پست ها در انجمن ها (فروم)


موضوع هاي بيشتر »

آخرین فیلم های نقد شده

نقد و بررسی فیلم Sin City: A Dame to Kill For (شهر گناه: بانویی که به خاطرش می کشم)
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال True Detective (کارآگاه واقعی)
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Downton Abbey (داونتون اَبی)
نقد و بررسی فیلم If I Stay (اگر بمانم)
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Veep (ویپ)
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Mad Men (مردان مَد)
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال House of Cards (خانه پوشالی)
نقد و بررسی فیلم
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت )
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The big bang theory (تئوری بیگ بنگ)
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The white queen (ملکه سفید)
نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Modern Family (خانواده‌ مدرن )