نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Soul Surfer (موج سوار روح)
Soul Surfer (موج سوار روح) ۳۰ فروردين ۱۳۹۰, ۱۵.۲۹
Black Swan (قوی سیاه)
Black Swan (قوی سیاه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۰