ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Groundhog Day (روز گراندهاگ)
Groundhog Day (روز گراندهاگ) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Rabbit Hole (حفره خرگوش)
Rabbit Hole (حفره خرگوش) ۰۲ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۳۷
Fast Five (سریع و خشمگین 5)
Fast Five (سریع و خشمگین 5) ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۰.۵۵