نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک)
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک) ۲۱ شهریور ۱۳۹۲, ۲۰.۵۳
Star Trek (سفرهای ستاره‌ای)
Star Trek (سفرهای ستاره‌ای) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۱۸
نقد و بررسی فیلم La Jetée (اسکله)
نقد و بررسی فیلم La Jetée (اسکله) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۶
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر)
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷