نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
To Kill a Mockingbird (کشتن مرغ مقلد)
To Kill a Mockingbird (کشتن مرغ مقلد) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰.۰۲
Beastly (دیو گونه)
Beastly (دیو گونه) ۱۸ اسفند ۱۳۸۹, ۰۷.۳۴
The Bourne Ultimatum (اولتیماتوم بورن)
The Bourne Ultimatum (اولتیماتوم بورن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
نقد و بررسی فیلم Room (اتاق)
نقد و بررسی فیلم Room (اتاق) ۲۹ بهمن ۱۳۹۴, ۰۸.۴۶
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا)
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹