نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Fast Five (سریع و خشمگین 5)
Fast Five (سریع و خشمگین 5) ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۰.۵۵
Season of Witch (فصل جادوگری)
Season of Witch (فصل جادوگری) ۲۱ دی ۱۳۸۹, ۱۴.۲۷
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت)
The Good, the Bad and the Ugly (خوب، بد، زشت) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۳۰
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو)
Nuovo Cinema Paradiso (سینما پارادیزو) ۱۵ فروردين ۱۳۹۱, ۱۶.۴۵