نقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
The Mechanic (مکانیک)
The Mechanic (مکانیک) ۱۶ بهمن ۱۳۸۹, ۰۳.۲۱
Little Fockers (فوکر های کوچک)
Little Fockers (فوکر های کوچک) ۰۷ دی ۱۳۸۹, ۰۲.۴۳
Heat (مخمصه)
Heat (مخمصه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
The Kings Speech (سخنرانی پادشاه)
The Kings Speech (سخنرانی پادشاه) ۰۹ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۱۴
Certified Copy (کپی برابر اصل)
Certified Copy (کپی برابر اصل) ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۳.۴۲