مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم Moneyball
نقد و بررسی فیلم Moneyball ۰۴ مهر ۱۳۹۰, ۰۹.۴۲
Hereafter (زندگی پس از مرگ)
Hereafter (زندگی پس از مرگ) ۰۴ آذر ۱۳۸۹, ۰۰.۳۱
نقد و بررسی فیلم Horns (شاخ‌ها)
نقد و بررسی فیلم Horns (شاخ‌ها) ۱۱ آبان ۱۳۹۳, ۱۳.۴۴
نقد و بررسی فیلم Whiplash (شلاق)
نقد و بررسی فیلم Whiplash (شلاق) ۰۶ آبان ۱۳۹۳, ۱۳.۲۵
Drive Angry (دیوانه وار)
Drive Angry (دیوانه وار) ۱۰ اسفند ۱۳۸۹, ۲۳.۴۷
نقد و بررسی فیلم Ed Wood (اد وود)
نقد و بررسی فیلم Ed Wood (اد وود) ۰۹ اسفند ۱۳۹۴, ۱۳.۰۰
نقد و بررسی فیلم Gloria (گلوریا)
نقد و بررسی فیلم Gloria (گلوریا) ۰۴ آذر ۱۳۹۴, ۲۰.۵۶
نقد و بررسی فیلم Prisoners (زندانیان)
نقد و بررسی فیلم Prisoners (زندانیان) ۳۱ شهریور ۱۳۹۲, ۱۰.۵۷
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد)
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد) ۰۶ مرداد ۱۳۹۲, ۰۷.۲۲
(خنجر از پشت)
(خنجر از پشت) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۲۱.۵۶
نقد فیلم Sparkle (جرقه)
نقد فیلم Sparkle (جرقه) ۰۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۰.۵۴