مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم The East (گروه شرق)
نقد و بررسی فیلم The East (گروه شرق) ۲۳ شهریور ۱۳۹۳, ۱۲.۱۰
Never Let Me Go (هرگز نگذار بروم)
Never Let Me Go (هرگز نگذار بروم) ۰۶ مهر ۱۳۸۹, ۱۶.۵۸
نقد و بررسی فیلم Persona (پرسونا)
نقد و بررسی فیلم Persona (پرسونا) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
The Exorcist (جن‌گیر)
The Exorcist (جن‌گیر) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
The Pianist (پیانیست)
The Pianist (پیانیست) ۰۱ آبان ۱۳۸۹, ۱۹.۳۹
نقد و بررسی فیلم The Kid (پسر بچه)
نقد و بررسی فیلم The Kid (پسر بچه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۲
Batman Begins (بتمن آغاز می کند)
Batman Begins (بتمن آغاز می کند) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹
Sanctum (خلوتگاه)
Sanctum (خلوتگاه) ۲۱ بهمن ۱۳۸۹, ۰۲.۱۰
نقد و بررسی فیلم Hercules (هرکولس)
نقد و بررسی فیلم Hercules (هرکولس) ۱۰ مرداد ۱۳۹۳, ۱۸.۴۰
Ran (آشوب)
Ran (آشوب) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۰۰
نقد و بررسی فیلم 2 Guns (دو اسلحه)
نقد و بررسی فیلم 2 Guns (دو اسلحه) ۱۵ مرداد ۱۳۹۲, ۲۱.۱۱
نقد و بررسی فیلم The Giver (بخشنده)
نقد و بررسی فیلم The Giver (بخشنده) ۳۰ مرداد ۱۳۹۳, ۱۰.۵۰
نقد و بررسی فیلم The Raid 2 (یورش 2)
نقد و بررسی فیلم The Raid 2 (یورش 2) ۲۸ فروردين ۱۳۹۳, ۰۳.۰۲
The Celebration (جشن)
The Celebration (جشن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۰۳
Sin City (شهر گناه)
Sin City (شهر گناه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱