مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ)
The Great Dictator (دیکتاتور بزرگ) ۲۰ فروردين ۱۳۹۱, ۱۴.۲۲
Braveheart (شجاع دل)
Braveheart (شجاع دل) ۱۰ خرداد ۱۳۹۱, ۲۲.۳۵
نقد و بررسی فیلم WALL·E (وال ای)
نقد و بررسی فیلم WALL·E (وال ای) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۵.۳۳
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی)
نقد و بررسی فیلم Psycho (روانی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
The Dark Knight (شوالیه تاریکی)
The Dark Knight (شوالیه تاریکی) ۱۸ مرداد ۱۳۹۰, ۱۱.۰۲
نقد و بررسی فیلم Le Doulos (کلاه)
نقد و بررسی فیلم Le Doulos (کلاه) ۲۰ اسفند ۱۳۹۳, ۱۹.۵۸
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت)
نقد و بررسی کامل Se7en (هفت) ۱۹ فروردين ۱۳۹۰, ۱۷.۲۸
The Next Three Days(سه روز بعد)
The Next Three Days(سه روز بعد) ۰۶ آذر ۱۳۸۹, ۱۹.۳۳
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه)
نقد و بررسی فیلم Alien (بیگانه) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰, ۱۱.۱۸
Sin City (شهر گناه)
Sin City (شهر گناه) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۲۱
نقد و بررسی فیلم Notorious (بدنام)
نقد و بررسی فیلم Notorious (بدنام) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۱۴.۲۵
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور)
نقد و بررسی فیلم Ben-Hur (بن هور) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۵۲
M (ام)
M (ام) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۲.۳۰
Insidious (توطئه آمیز)
Insidious (توطئه آمیز) ۱۷ فروردين ۱۳۹۰, ۰۱.۰۲
The Pianist (پیانیست)
The Pianist (پیانیست) ۰۱ آبان ۱۳۸۹, ۱۹.۳۹
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد)
نقد و بررسی فیلم Mud (ماد) ۰۶ مرداد ۱۳۹۲, ۰۷.۲۲
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ)
نقد و بررسی فیلم Shame (ننگ) ۱۱ آذر ۱۳۹۰, ۱۲.۱۳