مطالب بیشتر اخیر (مرتبط با این بخش)
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا)
A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۵۹
نقد و بررسی فیلم City of God (شهر خدا)
نقد و بررسی فیلم City of God (شهر خدا) ۱۵ اسفند ۱۳۹۰, ۱۴.۲۸
Arthur (آرتور)
Arthur (آرتور) ۲۵ فروردين ۱۳۹۰, ۰۲.۰۶
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده)
نقد و بررسی فیلم Wadjda (وجده) ۳۰ فروردين ۱۳۹۳, ۲۱.۱۹
نقد و بررسی فیلم The Terminator (نابودگر)
نقد و بررسی فیلم The Terminator (نابودگر) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۲۰.۲۱
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک)
نقد و بررسی فیلم Riddick (ریدیک) ۲۱ شهریور ۱۳۹۲, ۲۱.۵۳
نقد و بررسی فیلم The Killing (کشتن)
نقد و بررسی فیلم The Killing (کشتن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۰۲
The Green Hornet (زنبور سبز)
The Green Hornet (زنبور سبز) ۲۹ دی ۱۳۸۹, ۲۳.۵۷
Stand by Me (کنارم بمان)
Stand by Me (کنارم بمان) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۱۸
Megamind (ابرذهن)
Megamind (ابرذهن) ۱۶ آبان ۱۳۸۹, ۲۳.۲۸
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی)
A Clockwork Orange (پرتقال کوکی) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۰.۱۶
نقد و بررسی فیلم The Mirror (آینه)
نقد و بررسی فیلم The Mirror (آینه) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
نقد و بررسی فیلم ½ 8 (هشت و نیم)
نقد و بررسی فیلم ½ 8 (هشت و نیم) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
نقد و بررسی فیلم Shoah (شوآ)
نقد و بررسی فیلم Shoah (شوآ) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۳.۳۷
The Third Man (مرد سوم)
The Third Man (مرد سوم) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۱۲.۵۷
نقد و بررسی فیلم The Raven (کلاغ)
نقد و بررسی فیلم The Raven (کلاغ) ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱, ۱۹.۵۶
The Celebration (جشن)
The Celebration (جشن) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۰۳
نقد و بررسی فیلم The Possession (جن زده)
نقد و بررسی فیلم The Possession (جن زده) ۱۶ شهریور ۱۳۹۱, ۰۹.۵۷
M (ام)
M (ام) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۳.۳۰
The Pianist (پیانیست)
The Pianist (پیانیست) ۰۱ آبان ۱۳۸۹, ۲۰.۳۹